กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สวทน.

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) ร่วมกันจัดงาน “CEO Innovation Forum 2016  และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... (สวทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การ ยูนิโด) ดำเนินโครงการ GEF ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
54. ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดทำร่างเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน   และรายชื่อคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : เศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและวิจัย ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
55. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการพัฒนาสะเต็มในสาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้นำการหารือ พร้อมตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (สวทน.) ได้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... กระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รักษาการเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นประเด็นยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... (สวทน.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
59. Clipping วท ประจำวัน 16 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 "สมคิด" หน้ามืดสั่งโบย สวทน.    ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำงานร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) อย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งจัดทำแผนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟู้ดอินโนโพลิส ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป