กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Cilpping วท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 23 มข.-อพวช.เปิดสนามแข่งจรวดขวดน้ำหวังเยาวชนนำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างงานวิทย์   ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
... นั้น ในงบประมาณ 2015 จะใช้เงินลงทุนในการสร้างงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสและความมั่นคงสำหรับคนอเมริกัน โดยเงินงบประมาณที่มีการจัดสรรไว้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะถูกนำมาใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... ก้าวหน้าทันสมัย สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผลการวิจัยส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง เป็นการท้าทายให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... และการลงทุนเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนในการสร้างงานวิจัย การนำสิ่งที่มีอยู่ของภาครัฐและภาคเอกชนมาต่อยอด  ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนภาคเอกขน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... เราจึงหวังสร้างงาน SETA 2016 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และสร้างบทบาทในการระดมความคิด และความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในเวทีนี้” ด้านกิจกรรมในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... ได้ใช้กล้องและสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนจำนวนมากที่เคยได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอนจาก สดร. แล้ว สามารถผลงานวิจัย ไม่เฉพาะครูเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถสร้างงานวิจัยได้ ...
จันทร์, 06 เมษายน 2015
... กำลังขับเคลื่อน เป็นสิ่งที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 5 กลุ่มงาน เพื่อขยายภาพความเป็นข้อต่อให้กับทุกกระทรวงฯ คือ วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน  นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะลดการนำเข้าวัตถุดิบสารสกัดได้ถึง 2 พันล้านบาท อีกทั้งยังสามารถสร้างงานและรายได้ ให้คนไทยในอนาคต ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า นาโนเทคได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
... สินค้าและบริการที่รวดเร็ว เชื่อมโยงชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ กระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ ออกไปสู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
...     สตาร์ทอัพ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่นให้กับนักศึกษา การจับคู่ธุรกิจ และให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งอัตราการเกิดของบริษัทและการสร้างงานแรงงานไอทีที่มีคุณภาพ ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป