กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE mark) นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน พร้อมทั้งมุ่งเป้าการส่งออกสินค้านี้ไปยังต่างประเทศ” ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... ที่ดิน ป่าไม้ ของประเทศ อย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั้งนี้จะต้องไม่เสียดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย - ต่อไปคือเรื่องของดำเนินการจัดการด้านแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฝีมือคนไทย  สร้างงาน สร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการSMEs ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โทร. 1313      ตารางกิจกรรมบนเวที ...
จันทร์, 28 กันยายน 2015
... ตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,378 ล้านบาท  สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต ในดินและแหล่งน้ำ ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต ในดินและแหล่งน้ำ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยโดยรวม      สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... รัฐบาลจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจที่ยังไม่เข้าสู่ระบบได้ – ไม่มีการลงทะเบียนของภาครัฐ ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือก็จะมีการสร้างงานในท้องถิ่น  การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
... การสร้างรายได้ และการสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน GISTDA จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... โดยจะเน้นที่การเจริญเติบโตในท้องถิ่น ภูมิภาค การพัฒนา 76 จังหวัดให้มีความเข้มแข็ง -  สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานหลักที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
... 2015 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข ชื่อผลงาน การผลิตข้าวครบวงจร จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการแปรรูปข้าวให้สามารถเข้าสู่ตลาดในเชิงธุรกิจ และสามารถช่วยเหลือชุมชนแบบยั่งยืนจากการสร้างงาน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
40. Cilpping วท ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 8 คอลัมน์ CSR SPOTLIGHT สร้างงานให้คนพิการ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป