กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร้างงาน

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ซึ่งเป็นพืชยอดฮิตของผู้นิยมรับประทานผักอีกด้วย และเป็นพืชนำร่องโครงการรณรงค์ปลูกพืชท้องถิ่นกินได้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม   ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... ในการสร้างงานและความมั่นคงในอาชีพ - นอกจากนั้น ผมและคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโครงการปลูกกล้วยหอมทอง แซมในสวนยางพารา ที่บ้านของนายวิสูตร คันธรักษา  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด เป็นโครงการที่น่าชื่นชมน่ายินดี ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... โดยการนำศักยภาพที่มีอยู่มาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ...
พุธ, 30 ธันวาคม 2015
...  การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม  ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย แสดงให้เห็นว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการขับเคลื่อนทุกกลไกในสังคม หากมีการเชื่อมโยงหน่วยงานที่หลากหลาย ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... 2560 ตาม Road Map      (1) เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการวิจัยและพัฒนา อย่างบูรณาการ ตรงความต้องการของประเทศเรื่องสวัสดิการสังคม ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... สร้างงาน สร้างอาชีพ แต่ต้องทำให้ดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น เปลี่ยนเครื่องจักรให้ดีขึ้น รัฐบาลก็ไปดูเรื่องภาษีเครื่องจักร แต่อุตสาหกรรมใหม่ที่เราต้องการส่งเสริมในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาที่เราไม่เคยเปลี่ยนมาเลย ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... สร้างงานวิจัยด้าน วทน. สร้างความก้าวหน้าให้ประเทศชาติ เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง   ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทรศัพท์ 02-333-3700 ...
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2015
... และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยนำเสนอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตน เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน อยากให้พี่น้องในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... สถาบันฯจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็งขึ้นเป็นต้นแบบ โดยมุ่งเน้นหวังให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างงานขึ้นภายในประเทศ เพื่อมุ่งสู่การมีเครื่องมือแพทย์นี้เป็นของตนเอง และกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาได้กว้างขี้น ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม / ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดกิจกรรมบนเวทีโดยนำเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป