กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สภาอุตสาหกรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. รมว.วท.เิปิดตัวโครงการคูปองนวัตกรรม หนุน SMEs ไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [นวัตกรรม, SMEs, ผู้ประกอบการ, โครงการ, สภาอุตสาหกรรม]  ...
จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2011
Tags: [บันทึกข้อตกลง, สภาอุตสาหกรรม, สวทช., ความร่วมมือ, การวิจัย]  ...
จันทร์, 13 กันยายน 2010
... และมีแนวทางการจัดทัพในเวลาอันสั้นเพื่อดำเนินงานร่วมกันในปี 2560 ได้แก่  ด้านการส่งเสริม พัฒนา และสนับสุนนชุมชน มีหน่วยงาน 3 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
4. ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเรียวซึเกะ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. และ สสส. โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำ “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยรวม 19 แห่ง ร่วมจัด “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559” จังหวัดสงขลา” ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญ ของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... (สอว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “NTFV’s Innovation Campaign (Northern Thailand Food Valley’s Innovation Campaign)” เพื่อเร่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
... นอกจากนี้ ยังร่วมผลักดันโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการร่วมระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้ง มีส่วนผลักดันงาน วทน.เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านอื่นๆ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... โดย สวทช. หน่วยงานในสังกัดอื่นๆ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนคือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป