กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถาปนา

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
             ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
... (Metrology System) หรือระบบการวัดแห่งชาติ (National Measurement System) ซึ่งประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่สถาปนาและรักษามาตรฐานการวัดของประเทศ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความถูกต้องของมาตรฐานการวัดจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่ผู้ใช้งาน ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
... เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน 24 ท่าน  พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ ๓๒ วันที่ 24 ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
54. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้เป็นการจัดการประชุมวิชาการในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคต่อไปในอนาคต   อนึ่ง สทอภ. เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... วว. คิดเพื่อคนไทย" ณ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
56. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
57. มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าโจเซฟสัน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
... คือ ค่าประจุของอิเล็กตรอน (Electronic Charge, e) และค่าคงที่ของพลังค์ (Planck’s Constant, h) ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้ทำการสถาปนาหน่วยวัดปฐมภูมิทางด้านแรงดันไฟฟ้า ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
58. วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
... เพื่อปรับเทียบเวลาให้ตรงกับเวลามาตรฐาน ประเทศไทย โดยห้องปฏิบัติด้านเวลาและความถี่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ทำการสถาปนาหน่วยวัดเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยการใช้นาฬิกาซีเซี่ยม (Cesium Clock) ซึ่งมีการรักษาค่ามาตรฐานโดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
... 30 ปี นับตั้งแต่วันที่สถาปนา วันที่ 24 มีนาคม 2522 จัดพิมพ์ใน หนังสือ "รวมเทคโนโลยีของ วท."             จากผลงานวิจัยเด่นทั้งหมด 143 ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
... ผู้จักได้เป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์น้อยในอีกไม่ช้า ดังจะประจักษ์ได้จากบทกล่อมพระราชกุมารสำหรับพระราชพิธีสมโภชเดือนของพระหน่อที่ทรงพระราชนิพนธ์ล่วงหน้าไว้กับทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าจอมสุวัทนา ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป