กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานภาพ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... การศึกษาสถานภาพและความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญกำกับการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัด STI Policy Forum เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
... แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกข้อมูลเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่มีอยู่แล้วภายใต้งบประมาณน้ำท่วมปีที่แล้ว และที่กำลังจะขอใหม่ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องให้ข้อมูลทั้งในส่วนของจำนวนเครื่อง ที่ตั้ง สถานภาพของเครื่องที่มีอยู่ ...
ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2012
...  09.00 - 09.15 น. รายงานสถานภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (State of STI Thailand) โดย  ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี  ...
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
          รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย นางสาวจุฑาธิป คุณาสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 10 มกราคม 2012
25. หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
... นำเสนอถึง สถานภาพปัจจุบัน  ความ พร้อมและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวของ ประเทศไทยและสากล  ทำ  ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
...  รูปที่ 3 การเยี่ยมชมพื้นที่วิเคราะห์ปัจจัยและสถานภาพเบื้องต้นของชุมชน และโครงการฯ           1. พื้นที่โครงการมีการผลิตพืชและเมล็ดพืชต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
27. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... สถานภาพพายุ, ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม,ความสูงระดับน้ำทะเล,ข้อมูลพายุในอดีต ข้อมูลอากาศ เช่น อุณหภูมิ , ความกดอากาศ , แผนที่อากาศประเทศไทยวันนี้ ข้อมูลสภาพน้ำ เช่น ปริมาณฝน ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
28. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่มีสถานภาพทางกฎหมาย และมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” (สนช.) ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
29. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ.2522 และใน พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานภาพความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในปัจจุบันด้วย สำหรับกรณีเกิดผลกระทบนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้วางแนวทางแก้ไขเบื้องต้นไว้ ดังนี้ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป