กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สถานภาพ

ทั้งหมด 46 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ของอาเซียน ไว้ในแผนปฏิบัติการของ APASTI 2016-2025 ด้วย  1.4 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการศึกษาสถานภาพการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้การที่จะรักษาสถานภาพดังกล่าว รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้นั้น  จำเป็นต้องมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้มีความเข้มแข็ง ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... ดำเนินการในระบบเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้รัฐมนตรีรายงานข้อมูลให้แก่ นายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงสถานภาพข้อมูลได้ตลอดเวลา         ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... การจัดทำแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ โดยได้วิเคราะห์บริบทและสถานภาพของปัญหา กำหนดขอบเขตการดำเนินงานพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและแนวทางการปฏิบัติ โดยสรุปได้ดังนี้     ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
15. นายกรัฐมนตรี ย้ำ โครงการใหญ่ของรัฐเน้นนวัตกรรมไทยเป็นหลัก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัญหา มาตรการเร่งด่วน  และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ตลอดจนกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศและตลาดภาครัฐ เข้ากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลผลิตของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 12 มกราคม 2015
16. รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3 ประเภท ได้แก่  ผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตแล้ว ผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดโดยต้องการหาผู้ผลิตรับการถ่ายทอด และผลงานวิจัยศักยภาพสูงเพื่อประยุกต์ไปสู่เชิงพาณิชย์ สถานภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสนับสนุนพืชเศรษฐกิจ ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และ นางสาวพรพิศ สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)   ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กล่าวถึง สถานภาพการพัฒนาและนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
... โดยพิจารณาความต้องการกำลังคนที่รองรับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในอนาคต สถานภาพและประเด็นท้าทายของการพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลไกระบบการพัฒนากำลังคน ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
19. ก.วิทย์ เปิด Open Lab หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... โดยที่ในขณะนั้น สถานภาพของการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกรมประมงอนุญาตได้อนุญาตให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาเพาะเลี้ยงได้ เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปเป็นกุ้งขาวเนื่องจากพ่อแม่พันธุ์มีคุณภาพ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... รวมถึงเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ หารรับฟังมุมมอง ข้อมูลสถานภาพและศักยภาพของไทยในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์รวมทั้ง ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป