กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สกอ.

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...  เป็นต้น ณ  ห้องประชุม วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หลักการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทย โดยการเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงและประเทศพัฒนาแล้วภายในปี ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... (สกอ.) ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าที่ควร        -  ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา         - ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... วทน. 3) การต่อยอดโครงการพัฒนากำลังคน วทน. ที่มีอยู่ เช่น โครงการมหิดลวิทย์ วมว., ทุน วท., ทุน พสวท., ทุน สกอ., โดยเดินหน้าการขับเคลื่อนนักเรียนทุน (mobilization) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน ณ วันนี้ ยังขาดคน เราจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายนักวิจัยไปทำงานกับภาคเอกชน โดยปลดล็อคในเรื่องนี้ จากการประสานกับ สกอ. ผลงานของนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย สามารถนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
       วันนี้ (9 เมษายน 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดิทัศน์สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
... (สกอ.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม Talent Mobility โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House) 4 แห่ง ได้แก่ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... 5 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)   นโยบายรัฐบาลเพื่อการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่   ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
... พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้านฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เครือเบทาโกร  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และ ...
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2012
... อาทิ สภาวิจัย สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีการบูรณาการภาพใหญ่ โดยจะไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่จะไปให้การสนับสนุนงานของกระทรวงอื่นได้ เช่น กระทรวงเกษตรฯ ...
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป