กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สกว.

ทั้งหมด 42 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... 6 หน่วยงาน (1 ว. 5 ส.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
32. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกเครือข่ายพันธมิตร เปิด “TCELS Hotline Center”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... (สกว.) 2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ 5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่                1.สร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการให้ ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2013
... อาทิ สภาวิจัย สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีการบูรณาการภาพใหญ่ โดยจะไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่จะไปให้การสนับสนุนงานของกระทรวงอื่นได้ เช่น กระทรวงเกษตรฯ ...
ศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2012
... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สกว. , เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเคยทำงานทางด้านนี้มาตั้งแต่ต้น และจากศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมระหว่าง ...
จันทร์, 02 กรกฏาคม 2012
... (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิสยามกัมมาจล และ บริษัท อินเทล ...
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
37. โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
... (สนง. กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้จัดทำโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และสิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
38. ปกท.วท. เป็นประธานงาน Thai Professionals Conference 2010 : Green Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน  ...
จันทร์, 05 กรกฏาคม 2010
39. ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สนับสนุน รศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ และอาจารย์กิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
40. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนกาวิจัย (สกว.) ร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เริ่มจากการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป