กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรมย้อนรอย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... 100 เมตร   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, 666 ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
32. เครื่องกรองนํ้าเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง (Diastar Filter)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... ซึ่งสามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต และลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
33. เครื่อง 3D CNC Router
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...    สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956 โทรสาร ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
34. เครื่อง CNC Machining Center
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...    สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2333 3952, 0 2333 3956 โทรสาร : ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
35. เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry Industry
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...    ข้อดี ช่วยลดเวลาและปัญหาที่เกิดจากการตั้งงานใหม่หลายๆครั้ง ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีและรวดเร็วกว่าเดิม ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้นและสามารถควบคุมคุณภาพทุกชิ้นงานได้   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
36. เครื่องฉีดพลาสติก (Plastic Injection Machine) ขนาด 200 ตัน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติกที่พัฒนาใหม่โดยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยนี้ ใชเ้ทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ปั้มระบบ Variable Piston Pump ทำใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
37. เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง (Roller Grader)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... ดังนั้นกุ้งตัวเล็กที่ไหลลงมาจากด้านบนก็จะตกก่อน กุ้งตัวใหญ่จะตกไกลออกไป กุ้งที่ตกลงจะถูกรองรับด้วยกระบะแยกขนาดกุง้ หรือสายพานลำเลียงเพื่อสง่ ไปสูก่ ระบวนการแปรรูปต่อไป   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
38. ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquetting Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น(Gasificatio)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... การอัดด้วยกลไกที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงแท่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน ปัจจุบัน พบว่า เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่มีรูปแบบการทำงานด้วย กลไก Pulverizing ยังไม่มีการผลิตขึ้นภายในประเทศ ดังนั้น การ ศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรโดยใช้วิศวกรรมย้อนรอยจึงช่วยส่งเสริม ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
39. เครื่องหีบนํ้ามันจากเมล็ดสบู่ดำ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... : 0 2755 6686   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2354 4466 ต่อ 613, ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
40. เครื่อง Freeze Dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2252 4106-9 โทรสาร : 0 2255 5558   สนับสนุนโดย โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป