กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุศาสตร์

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมแผนใหม่  รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุศาสตร์  สารกึ่งตัวนำและสารตัวนำยิ่งยวด ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
...  6. ภาวะโลกร้อนจะกระทบต่อภาคเกษตรค่อนข้างมาก ดังนั้น การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันจะมีการผสมผสานระหว่างศาสตร์แขนงต่างๆ มากขึ้น ทั้งวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
... นาโนเทคโนโลยี  และเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ มาใช้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ของไทย  เช่น  สิ่งทอ เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร โดยเฉพาะผักและผลไม้สด  ...
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
... 2553 ตามเวลาประเทศไทย ได้มีการประกาศผลรางวัล Grand Awards สาขาวิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ ประเภทบุคคล ซึ่งเยาวชนไทยคว้ารางวัลอันดับ 4 จากโครงงานผลตอบแทนและคุณภาพของยางก้อนถ้วยระหว่างการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับกรดฟอร์มิก ...
พฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2010
35. เทคนิคตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุที่มีความแม่นยำต่ำกว่าระดับนาโน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
... o วัสดุศาสตร์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นฟิมล์เคลือบแว่นตาสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์         o วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ขุยมะพร้าวในการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดโลหะหนักในพื้นที่การเกษตรโดยใช้แบคทีเรีย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
36. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ในแง่วัสดุศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาระหว่างสมรรถนะการป้องกันภัยคุก คามที่รุนแรงขึ้นให้สมดุลกับน้ำหนักที่ต้องเบาลง ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเซรามิก โลหะและโพลิเมอร์ ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยในสภาวะการใช้งานที่ความเร็วระดับขีปนะ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้รับรู้เรื่องราวใหม่ ๆ สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
38. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 4
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ๆ ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 1. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 2. ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials) 3. ด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ                ทั้งนี้  ...
อังคาร, 02 มีนาคม 2010
39. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร 3. ด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
40. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... รวมทั้งพัฒนาชนบท  คุณภาพชีวิตและสังคม •    ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิก  สมุนไพร  อาหาร  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป