กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุศาสตร์

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผลงาน นาโนซิลิกอนสำหรับใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า จากภาควิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
...  และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ซึ่งมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในหลายๆ สาขา เช่น นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
23. สุดล้ำดาราศาสตร์ไทย พบดาวแปรแสงดวงใหม่
(4 Cluster/จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า)
... แต่เมื่อไม่บังกันก็สว่างมากที่สุด”           ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยอีกท่านหนึ่ง อธิบายเพิ่มเติมว่า ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
24. ลอรีอัล เชิดชู 4 นักวิทยาศาสตร์ไทย
(4 Cluster/ท่องแดนวิทยาศาสตร์)
... 4 นักวิจัยสตรี จากทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 250,000 บาทต่อทุน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคุณค่าของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคมกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
... และตอบโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้ก้าวไกลในหลากหลายก้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ทำให้เรามีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
... ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติหลักด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดย EMPA มีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ในด้านเทคโนโลยีสิ่งทอชั้นสูง และด้านความปลอดภัยของวัสดุนาโน  ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... วัสดุศาสตร์  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  พลังงานหมุนเวียน พลังงานนิวเคลียร์  การรักษาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์  ชีววิทยาศาสตร์  สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
...       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า นาโนเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง เป็นเรื่องของสิ่งที่เล็กมากๆ เดิมนาโนเทคโนโลยีจะใช้ในเรื่องของวัสดุศาสตร์ ...
ศุกร์, 24 สิงหาคม 2012
... ได้รับรางวัลที่ 4 Grand Award สาขาวัสดุศาสตร์และชีววัสดุ  ประเภททีม มูลค่าเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ          สำหรับการคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดในงาน ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
... และงานวิจัยทางด้านแสงซินโครตรอน  ซึ่งเป็นการนำเอาแสงซินโครตรอนที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์  ชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ธรณีวิทยาและแพทยศาสตร์ ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป