กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุศาสตร์

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [วัสดุศาสตร์, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, SCG]  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ได้แก่  ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Radiation chemistry and material sciences หัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอโครงการและผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา” ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนแนวคิดการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการสอดรับกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... เภสัชศาสตร์ พลังงาน วัสดุศาสตร์  พร้อมพูดคุยถึงประเด็นนักเรียนทุนรัฐบาล ของ วท. ที่กำลังศึกษาในระดับโท-เอก ณ ประเทศแคนาดา ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
...    ซินโครตรอน เปิดห้องสะอาด (Clean room) สำหรับกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาค ที่ควบคุมการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นพิเศษ รองรับงานวิจัยและพัฒนาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ วัสดุศาสตร์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช 3. นายอภิรัก อภิวงค์งาม จาก โรงเรียนแกน้อยศึกษา  จ.เชียงใหม่ โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น 1. นางสาวจินดารัศมี พรหมเผ่า ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... (International Year of Light 2015) จึงกำหนด  หัวข้อการในการเสนอผลงานเป็น “Miracle of Light”(มหัศจรรย์แห่งแสง) ในสาขาดังต่อไปนี้ เช่น อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร พลังงาน วัสดุศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... ฮาร์ดดิสก์ ปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ โดยการอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงินสำหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐด้านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
9. รมว.วิทย์ฯ เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของเส้นขนจากสารสกัดชะเอมเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากผลหม่อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีดอะมะลา (ไวน์น้ำผึ้งผสมมะขามป้อม) (4)  กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์ เช่น ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... (ASTIF) หรือประเทศคู่เจรจา     3.2 คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (Sub-Committee on ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป