กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัตถุดิบ

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... เช่นปีกไม้จากโรงงานแปรรูป ไม้เบญจพรรณ           • ทะลายปาลม์ หญ้าเนเบียร์ ก้านมะพร้าว ฟางข้าว ฯลฯ           • มีระบบป้อนและล็อควัตถุดิบ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ "ถั่วเขียว" เป็นพืชทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกร เพาะปลูกง่าย อายุการเก็บเกี่ยวเร็วประมาณ ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
... จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ - เรื่องการขาดความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์กับการตลาด demand supply  ซึ่งไม่สมดุลกันทั้งด้านวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. นั้น จะใช้วัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ มูลสัตว์ แกลบ  กากน้ำตาล  กากมันสำปะหลัง เป็นต้น ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะให้กับท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างยั่งยืน ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... 20-30 คิดเป็นเงินเพิ่มเข้าประเทศกว่าอีกหลายพันล้านบาท  นอกจากนี้ยัง เป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วในประเทศ เช่น ทราย หินปูน โดโลไมต์ แร่ฟันม้า อย่างคุ้มค่า  อีกทั้งยัง ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำวัตถุดิบในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคไปยังตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
47. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ สามารถผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม โดยกลไกของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
...      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับองค์กรไม่สามารถอาศัยเพียงการแข่งขันทางต้นทุนหรือความได้เปรียบทางวัตถุดิบได้อีกต่อไป ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
50. Cilpping วท ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 9 สถ. สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป