กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัตถุดิบ

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
...  - ปัจจุบัน ได้รับรายงานว่ามีบริษัทผู้ผลิตล้อรถยนต์รายใหญ่ของจีน  2 บริษัท ให้ความสนใจและติดต่อเพื่อเข้ามาลงทุนเพื่อผลิตยางคอมปาวด์  เนื่องจากเห็นศักยภาพด้านวัตถุดิบและการขนส่ง ที่สำคัญคือนโยบายและทิศทางการส่งเสริมของภาครัฐที่แสดงออกถึงความจริงใจ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
...  ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... ใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น วันนี้ภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานวิจัยที่เป็น นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับในเรื่องนี้เป็นการนำยางธรรมชาติหรือยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางที่ทำพื้นสนามกีฬา ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยผ่านกลไกทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การบริหารการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการวิเคราะห์และทดสอบ รวมถึงการอบรมสัมมนาและการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็น ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... 600 ล้านคน อีกทั้งยังมีทรัพยากร และวัตถุดิบที่หลากหลายรวมถึงแรงงานเป็นจำนวนมาก สิ่งจูงใจสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการจากภายนอกอาเซียนสนใจมาลงทุนในภูมิภาคนี้ก็คือ การที่อาเซียนจะเป็นตลาดการค้าและฐานการผลิตเดียวกันที่มีประสิทธิภาพ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... การขนส่งและการบิน  เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ  และดิจิตอล ทั้งนี้เราจะเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมด้านนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเน้นการนำวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่มาแปรรูป สร้างความเชื่อมโยง ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... โดยยกข้อได้เปรียบของไทยในด้านทำเลที่ตั้งวัตถุดิบ แรงงานฐานความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกศูนย์กลางของการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ครบวงจร เน้นด้านอาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ซึ่งจะครอบคลุมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย ตัวอย่างมาตรการต่าง ๆ  เช่น  1. โครงการฟู๊ดอินโนโพลีส   ( foodinnopolis)  ซึ่งจะใช้ข้อได้เปรียบของไทยในด้านทำเลที่ตั้งและวัตถุดิบ โดยเน้นกลุ่มสุขภาพ  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2015
... (OTOP) ของไทยในภาคต่างๆ มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ จึงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสินค้าOTOP ประสบปัญหาหลายด้านตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ให้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากยางธรรมชาติ ให้กับ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อเร่งรัดการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป