กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลำไย

ทั้งหมด 80 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
      ลำไย (Dimocarpus longen Lour.) เปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก ลำไยมีเนื้อนุม อรอย และมีรสหวาน จึงทำใหเปนที่นิยมสำหรับผูบริโภคทั้งในประเทศ ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
52. โครงการเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
... ประเทศไทยมักประสบปัญหาการรักษาคุณภาพความสดของผักและผลไม้ส่งออกเป็นประจำในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว ยกตัวอย่างปัญหาลำไยล้นตลาดระบายไม่ทัน ผลผลิตเน่าเสีย ราคาตกต่ำ ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ดังนั้น ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
53. โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
  โครงการคืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP /SMEs  โครงการอบรมเกษตรกรผู้ผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่/ลำพูน ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... และนวัตกรรม เข้าร่วมบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมหลักเรื่อง Northern Food Valley  จังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมหลักเรื่อง การสร้างโรงรมลำไย  ...
พุธ, 17 กันยายน 2014
... ข้าว ลำไย หารือปัญหาความต้องการเพื่อบรรจุไว้ในแผน จะทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีข้อมูลพื้นฐาน มีคู่มือการดำเนินงานที่ผ่านมามีอะไร จะทำให้ประชาชนได้เห็นทิศทางการดำเนินงาน จะส่งผลถึงระดับรากหญ้าอย่างจัดเจน ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
...     ทั้งนี้ จากการประชุมฯ ได้สรุปประเด็นการทำงานร่วมกัน ดังนี้ จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการในเรื่องลำไย โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
57. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...  98.    ระบบเก็บเกี่ยวลำไย 99.    เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน   ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
... ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของปุ๋ยดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้ต้นข้าว ไม้ผล  เช่น  ทุเรียน  ขนุน  ลองกอง ลำไย ส้มโอ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของปุ๋ยดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้ต้นข้าว ไม้ผล เช่น ทุเรียน ขนุน ลองกอง ลำไย ส้มโอ เจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตสูง ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
... นอกจากนั้นยังได้แปรรูปผลไม้อื่นๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น   ทุเรียน (ในรูปแบบแป้งทุเรียน)   ลำไยแห้งสอดไส้วุ้นกรอบ  ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะม่วง/สับปะรด/ ฝรั่ง/มะละกอ/กระท้อน)  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป