กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงนามความร่วมมือ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
...  ลงนามความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
52. อพวช. ลงนามความร่วมมือ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          กรุงเทพฯ /วันที่ 13 สิงหาคม 2558 – นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามความร่วมมือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2015
... เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และมาตรวิทยา ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2015 – 2020                     3. แสดงความยินดีที่ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
55. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการ 3 ฝ่าย (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ตั้งเป้าวิจัยพัฒนา ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
57. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Platform โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และ Mr.Xu Wen, Director of CRESDA เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป