กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยั่งยืน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ทำให้เกิดความยั่งยืนและปลอดภัยในสังคมเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทย์ฯเองกำลังพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรากำลังพัฒนานวัตกรรมคือ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต     ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รองผู้อำนวยการ สสว. กล่าว        ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... อันจะทำให้ประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต        ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรได้มีประวัติความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ก้าวสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 2,700 ล้านบาทต่อปีต่อไป ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... เพื่อทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับกับมาตรฐานเดียวกันกับอียู และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้น ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
27. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)   จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอปของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... 20,000 ตารางเมตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งล้อมรอบหน่วยวิจัยและมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง เอไอที ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างยั่งยืน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นสำคัญหนึ่ง คือ “ให้ทุกกระทรวง ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
... สร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพื่อช่วยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป       ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ร่วมกับ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป