กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยกเว้นภาษี

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
...           3. มาตรการเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... และเครื่องประดับทอง (โดยเฉพาะทองคำ 18-22k)    3. ไทยควรผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้มากขึ้น ทั้งในด้านการยกเว้นภาษีวัตถุดิบ และการส่งสินค้าเข้าไปขายในตลาด โดยการลด/ยกเลิกภาษีอากรจะทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังอาเซียนได้เพิ่มขึ้น ...
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
... ในสัดส่วนการลงทุนภาครัฐต่อภาคเอกชน 30:70  เช่น มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจาก 200 เปอร์เซ็นต์ เป็น 300 เปอร์เซ็นต์ โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการต่างประเทศจะหันมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... 30:70  เช่น มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจาก 200 เปอร์เซ็นต์ เป็น 300 เปอร์เซ็นต์ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ...
พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2015
... ผูกห่วงโซ่ เพิ่มการลงทุนในประเทศ ในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ให้ได้ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มจาก 200% เป็น 300% ...
อาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2015
46. นายกรัฐมนตรี ย้ำ โครงการใหญ่ของรัฐเน้นนวัตกรรมไทยเป็นหลัก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.) ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง และเห็นชอบในหลักการให้เร่งรัดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ...
จันทร์, 12 มกราคม 2015
... เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น สาระสำคัญคือการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 200% เป็น 300% ซึ่งมาตรการดังกล่าว มีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ...
พุธ, 07 มกราคม 2015
... โดยยกเว้นภาษีภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย ส่วนบรรจุการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ไว้ในรัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่หรือไม่ ต้องรอให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกิดขึ้นก่อน” ข่าวโดย ...
ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014
... (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อย ละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
50. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มาตรการจูงใจสนับสนุนธุรกิจการวิจัย   เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับ R&D  การยกเว้นภาษีฯ จากค่าใช้จ่าย R&D   นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป