กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ประกอบ ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
32. กิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
... การใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งท้องฟ้าจำลอง จัดทำความร่วมมือใช้ดาวเทียมสำรวจโลกโดยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำศูนย์ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมแห่งชาติ ...
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
... เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีความร่วมมือกับลาวอยู่แล้วคือการติดตั้งสถานีโทรมาตร การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดโซนนิ่งทรัพยากรธรรมชาติ ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
35. รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ได้ร่วมจัดมหกรรม SMEs ชี้ช่องรวยในภูมิภาค ซึ่งดำเนินการแล้ว ณ จังหวัดอุดรธานี และจัดโครงการตอบโจทย์กับจังหวัด เช่น การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมวางแผนโซนนิ่ง ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... ความมั่งคงของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมถึงบทบาทที่ สทอภ. หรือ GISTDA ช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านภาพถ่ายดาวเทียม การป้องกันการเกิดภัยพิบัติของธรรมชาติ การสนับสนุนเครื่องมือแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
... ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในการร่วมกันดำเนิน “โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
... (สนช.) และ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน ดูแลเรื่องระบบคุณภาพการอบโดยใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ และภัยธรรมชาติ (แล้ง ดินถล่ม และหมอกควัน) โดย สทอภ. จะนำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาพยากรณ์เตือนภัยหมอกควัน จังหวัดพะเยา ร่วมดำเนินการในเรื่องโคขุนดอกคำใต้ ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
... (สทอภ.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีความแม่นยำสูง สามารถระบุถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก และได้มีการจัดโซนนิ่งทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชไว้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
... พื้นที่ชลประทานใดบ้างจะมีการส่งน้ำและพื้นที่ใดบ้างจะไม่มีการส่งน้ำในฤดูแล้งนี้ แต่จากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามพบว่าในปัจจุบันมีการปลูกในพื้นที่ที่ประกาศว่าจะไม่มีการส่งน้ำให้กว่า 5 ล้านไร่ และประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่เหล่านี้เริ่มปลูกหลังวันที่ ...
พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป