กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... และความร่วมมือสุดท้ายเป็นโครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมสำรวจ โดยมีสำนักงานพัฒนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างกันในสาขาต่างๆ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
... แต่มีเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมายให้บูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาคืนสิทธิให้กับประชาชนด้วยความเป็นธรรม ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... มีพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม สามารถนำมาทดลองปลูกได้ และ สทอภ. มีภาพถ่ายดาวเทียม การจะทำการเกษตรต้องคิดล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไร  การแปรรูปทางการเกษตร จะทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ 5-6 เท่า และขอฝากให้ประชาชนได้สนใจว่า ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
14. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบ GNSS CORS การสำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการสำรวจแผนที่ทางอากาศด้วย ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... 1.การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และ GPS เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำของชุมชน และจัดทำผังน้ำชุมชน 2.สนับสนุนให้ชุมชนติดตั้งไม้วัดระดับน้ำ 3.ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญที่นำเสนอผ่านระบบคลังข้อมูลน้ำ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการติดตามสภาพอากาศ เช่น เส้นทางพายุ ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเล ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ได้มาให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนำภาพถ่ายดาวเทียมมาโชว์ในงานครั้งนี้ด้วย   ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... ในการดำเนินการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical) ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้รายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมที่ทางฝ่ายลาวให้ความสนใจ โดยเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมนั้น จะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน วท.ของลาวเพียงหน่วยเดียว แต่จะต้องมีหน่วยงานอื่น ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
20. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมไทยโซต ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ผ่าน Mobile Application ระบบ Android, iOS และ Browser ต่างๆ ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป