กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พ.ร.บ.

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
...  การเสวนา ภาคเช้า เรื่อง “การมีองค์กรพระราชบัญญัติเฉพาะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง” โดยผู้บริหาร 4 องค์กร ตัวแทนกลุ่มพันธกิจหลักขององค์กรตาม พ.ร.บ. เฉพาะ  ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ทั้งนี้ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ไม่ได้มีการปรับแก้กฎหมาย หรือกฎระเบียบแต่อย่างใด หลายคนก็มากล่าวหาว่าจะมาทุจริตกันอีก เอื้อประโยชน์อะไรกันอีก ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... จ่ายภาษีเพียง 6 แสนราย ใน 6 แสนรายก็มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เสนอตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อีกอันหนึ่งคือภาษีบำรุงท้องถิ่นที่เก็บได้เอง ตามหลักเกณฑ์เก่าปี 2520 พ.ร.บ. เดิม มีการพัฒนาหลายอย่างมาแล้วแต่เก็บเท่าเดิมอยู่ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... และชวนเอกชนไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลต่อกัน เป็น Partnership กัน รัฐบาลกำลังแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการดำเนินการธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้เวลา เพราะการทำ พ.ร.บ. ทางกฎหมายต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
35. “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมทั้งได้จัดทำยุทธศาสตร์ การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้ทันสมัย อาทิ การร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Fund of Funds) ในรูปแบบของ Private Equity หรือ Venture Capital เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 3. เรื่องการจัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทย โดยมี พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
37. Cipping วท. ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สัมภาษณ์ 3นักวิชาการวสท.รุมฉะ'ครม.ตู่' ค้านร่างพ.ร.บ.สถาบันสารสนเทศน้ำฯสุดตัว        ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ ผู้รับผิดชอบการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการที่มีปริมาณสารเคมีอันตรายรวม 1,000 ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
39. 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การศึกษา,กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำคัญ  25 ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
... จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.....คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  และอยู่ระหว่างยกร่างตามแนวนโยบายรัฐบาล 9 ฉบับ ดังนี้     ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป