กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พันธกิจ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีงานด้านมาตรวิทยาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกิจในการสถาปนาหน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติตามระบบหน่วยวัดสากลให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของหอการค้าฯ คือการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและการดำเนินธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลและนึกถึงสังคมเป็นหลัก หอการค้าฯ จึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าสู่ความเป็น ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
... จึงร่วมกันดำเนินโครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ICT ไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์หลักของ สสว. ในการส่งเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไอซีทีไทย ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... อันจะเป็นการสร้างคุณูปการในระยะยาวต่อมวลมนุษยชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางและสถาปนาคุณค่าความสำคัญและพันธกิจต่ออนาคตอันยั่งยืนต่อไป ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สำคัญของคลัสเตอร์นี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการวิจัย สวทช. ยังมีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
7. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส หรือ (SWOT)  ที่มองเห็นภายในประเทศของตน ตลอดจนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต   ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... เราต้องปรับบทบาทพันธกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ซึ่งตอนนี้เราก็เร่งผลักดัน Digital Economy ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม 5 อย่างให้ดีขึ้นและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นั้นคือ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... (สวทช.) กล่าวว่า “เอ็มเทค สวทช. มีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ การส่งเสริมความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้กับเยาวชนในวงกว้างเป็นพันธกิจหนึ่งของอพวช. ที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าวได้อย่างมั่นคง โดยอพวช. จะมุ่งสร้างความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์และสาขาสะเต็มให้กับสาธารณชน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป