กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนา

ทั้งหมด 153 ข้อมูลที่พบ

หน้า 14 จาก 16
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ การเพิ่มศักยภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน ...
... ข่าวสารแบบเครือข่าย รวมถึงพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ทุกสังคมในโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผล กระทบซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ...
...            ในการนี้ ปี 2554 ยุทธศาสตร์กระทรวงมุ่งเน้น  5 ด้าน ได้แก่            1)  การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ...
การส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การบริการ และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ...
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริการวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ...
... 1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังของประเทศ           2) การสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสังคมฐานความรู้ ...
... จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รวบรวมของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป