กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนากำลังคน

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 20 กุมภาพันธ์ 2559  
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
12. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...            ฝ่ายไทยได้แสดงความสนใจการศึกษา STEM การพัฒนากำลังคน (STEM Workforce) การเรียนรู้สะเต็มนอกระบบโรงเรียน ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... การประชุมและสัมมนา มากกว่า 50 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาหารและการเกษตร / การผลิตและบริการ / พลังงานสิ่งแวดล้อม / สุขภาพการแพทย์ / ชุมชนสังคม / แนวโน้มอนาคต / ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคน ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับฟังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกส่วนอย่างไร ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... ประมาณนั้นที่เหลืออยู่ของรัฐบาล ประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
          นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังเสนอแผนงานการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
16. ดร.พิเชฐ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "โต๊ะข่าว ETV."
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไร การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีนักวิจัยหรือบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงพอกับความต้องการของประเทศได้อย่างไร ...
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้นวัตกรรมเป็น  ตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เน้นการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยี ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... (STEM) มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่และเป็นหนึ่งในนโยบายการปฏิรูป วทน. ที่มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าสู่ตลาดธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
...   มีนโยบายในการบูรณาการและเชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงพาณิชย์ SMEs ด้านการวิจัยเชิงสังคม-ชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ ด้านการพัฒนากำลังคน และด้านทรัพยากร ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองความสามารถ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศและภูมิภาคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป