กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนากำลังคน

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 49-ปัจจุบัน, ผลงานเด่น, พัฒนากำลังคน, ครูและนักเรียน]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายในสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... SMEs และบริษัทระดับโลก (Global Company) ในการเข้าสู่ AEC และการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับความร่วมมือและการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น        ดร.พิเชฐ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สำคัญของคลัสเตอร์นี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการวิจัย สวทช. ยังมีพันธกิจในการพัฒนากำลังคนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านกลไกการให้ทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
5. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทาเลนท์ โมบิลิตี้ (Talent Mobility) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่เพิ่งมีการลงนาม 35 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการใหญ่อย่างการสร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) กล่าวว่า “เอ็มเทค สวทช. มีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมการนำผลการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... เป็นต้น และมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการตามพระราชดำริ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และเยาวชนทุกช่วงชั้น รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... 13 คน ต่อประชากร 10,000 คน จากสถิติดังกล่าว ชี้วัดความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ที่ กระทรวงฯ ได้ผลักดัน เช่น โครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน วทน. ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... Talent Mobility, พร้อมระดมนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จบระดับปริญญาเอกกว่า 2,700 คน มาร่วมทำโจทย์วิจัยตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญใน การพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย ให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป