กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานปรมาณู

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ทั้งนี้ มีการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระหว่างวันที ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บางเขน กรุงเทพฯ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... กับผู้ใช้ ประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดแนวทางกำกับดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. จึงร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของประเทศ นอกจากจะต้องคำนึงและปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้ว มาตรการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
45. วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ปส.) ที่จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักอะตอม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวต่อไปในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015
46. ปส. จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-license สำหรับผู้ประกอบการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วัสดุพลอยได้ และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อรับบริการผ่านระบบ e-License และใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยสมาคมพลังงานปรมาณูและ ปส. อีกด้วย  ...
พุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2015
... 2,300 ล้านบาท นอกจากนี้ สทน. ยังตรวจวัดและออกใบรับรองกำกับปริมาณรังสีในสินค้าประเภทข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์นม เครื่องเทศ ปลากระป๋อง อาหารสัตว์ ฯลฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... (ปส.) เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน ในการพัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู ที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
... และงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ และการป้องกันอันตรายจากรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส. เสนอให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการนำเข้าและ ส่งออกวัสดุกัมตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ระหว่าง ไทย – ลาว โดยยึดถือรูปแบบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
50. ปส. แจงข้อมูลการใช้นิวเคลียร์สำรวจน้ำมันจากใต้พิภพ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และมีข้อด้อยที่สำคัญคือ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการผลิตน้ำมันจากแหล่งปิโตรเลียม          โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป