กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานปรมาณู

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
...                   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาวาระ ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
...             ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาวาระ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... สทน. และ VINATOM ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ (the Arrangement between Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) and Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM) on cooperation in the ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกับ International Network of Emerging Nuclear Specialists (INENS) ประเทศอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... สวีเดน อังกฤษ และแคนาดา ได้ยืนยันถึงความปลอดภัยในอาหารฉายรังสี นอกจากนั้นอาหารฉายรังสียังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
...     ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับเดิม) ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ปส. จึงได้ร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดการฝึกซ้อมร่วมการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่เหนือการกำกับดูแลที่พรมแดนประเทศไทย ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันนี้กำลังจะมี พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นฉบับเดิม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ 2425 ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
... สำนักงานพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป