กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... กล่าวว่า ปส.  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ได้ดำเนินการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีในห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... ภาคตะวันออก และภาคใต้            นายสุพรรณ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย มีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
...       จากการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีและผู้แทนได้นำเสนอรายงานและประเด็นด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
... เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลาย ...
เสาร์, 01 มีนาคม 2014
... กล่าวว่า  หลายประเทศทั่วโลกนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ ด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ประเทศไทยได้นำรังสีมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง  ...
พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
... นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวการ ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... 2556 รวมทั้ง ได้เดินทางไปดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิชิ จังหวัดฟูกุชิมะ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ว่า ตนได้ร่วมเดินทางไปเมืองฟูกูชิมะ พร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียกว่า ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... โดยมีข้อพิจารณา ภายใต้ความตกลงขอบเขตความร่วมมือระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมถึง 1.การวิจัยและการพัฒนาขั้นพื้นฐานลั้ชั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 2.การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย ...
พุธ, 30 ตุลาคม 2013
49. ปส. เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในประเทศ ในการใช้ประโยชน์มาใช้ ทั้งการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
50. ปส. ย้ำผู้ป่วยรับบริการเอกซเรย์ปลอดภัยไร้รังสีตกค้าง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  หลายประเทศทั่วโลกได้นำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย การผลิตกระแสไฟฟ้า ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป