กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ดังนั้น จึงควรส่งเสริมรวมถึงถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อยอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
... ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีภารกิจการวิจัยพัฒนาบริหารจัดการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์ และบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
33. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยในการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
... บ้านพลังงานน้ำ บ้านพลังงานนิวเคลียร์ บ้านพลังงานรังสี บ้านพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ได้ทดลองสัมผัสกับเกมเกมต่อไฟให้ติด การแสดงพร้อมการแจกรางวัลต่างๆ มากมายบนเวที พร้อมจอ LED ขนาดยักษ์ เห็นกันชัดชัดภาพเคลียร์ใสปิ๊ง ...
อังคาร, 26 สิงหาคม 2014
35. ปส. สัมมนาให้ความรู้ปรมาณูเพื่อสันติ 15 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลายมีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ อาทิเช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่นๆ ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีเหล่านี้ ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
36. ปส. พร้อมทดสอบยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสารรังสี ผ่านระบบ Thailand NSW
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...            ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย และด้านอื่นๆ มากขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์มีไว้ครอบครอง ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
37. ปส. ลงพื้นที่ภาคใต้ให้ความรู้ปรมาณูเพื่อสันติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               นายสุพรรณ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแพร่หลายมีการผลิต นำเข้า และครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
38. ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดสมุทรสงคราม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายสุพรรณฯ กล่าว              ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมการระงับและบรรเทาภัย ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
... เพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้มีการฝึกทักษะและเทคนิคการเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่น่าสนใจ ประชาชนอ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น  ...
ศุกร์, 28 มีนาคม 2014
...       ส่วนด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นเรื่องหนึ่งที่ไทยมีบุคลากรที่เก่ง แต่ในส่วนองค์ความรู้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะทำให้ไทยเห็นศักยภาพด้านนี้อย่างสมบูรณ์ ยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตามเรื่องการสร้างแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนเป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญ ...
เสาร์, 22 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป