กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... 4 เมษายน 2558 กล่าวว่า กระทรวงฯ ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง ...
อาทิตย์, 05 เมษายน 2015
...         นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการตามพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบ ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... กล่าวรายงานถึงการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ว่า งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
... นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
... ร่วมจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ดาวเทียมไทยโชต 3. Asian Cultural Conectivity ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
...          ดร.พิชัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เน้นการเข้าใจ ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... จึงทรงให้การอุปถัมภ์และส่งเสริมกิจกรรมผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... สทอภ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย 1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริการวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ...
... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชดำริว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป