กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
... ปี 2558 นี้ ในชื่อ นิทรรศการดินดีชีวิตดี ใน Soil Pavilion เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน โดยการแสดงผลงานตามโครงการพระราชดำริ ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... วิกฤติปัญหาสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย หลายครั้งที่แก้ไขได้ด้วยศาสตร์การพัฒนาของพระองค์ อาทิ ด้านพลังงานทดแทน ดิน น้ำ ป่า และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน กลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 5,000 ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
63. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย ได้ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการหลวง โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
64. Clipping วท ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  22 คอลัมน์ ดินดำ น้ำดี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี2559      ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... ในปี 2559 ต่อไปด้วย แล้วฝนฤดูหน้าจะเป็นอย่างไร ล่าสุดได้รับทราบจากประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้จัดเตรียมแหล่งน้ำและทำแก้มลิงในโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ...
อาทิตย์, 11 ตุลาคม 2015
... พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และกำหนดให้วันที่ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... ชลประทานสร้างถนน สะพาน การศึกษาจึงต้องทำแบบนี้...”               ทั้งนี้ ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ทำเป็นตำราคือ “คู่มือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร” ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... ทั้งนี้ ผมได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่าง ๆ เหล่านั้น มาดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกบ เลี้ยงอะไร มีอาหารกินทุกวันแล้ว เขาชื่นชมพระมหากษัตริย์ของไทยมาโดยตลอด -  สิ่งที่ผมพูดในวันนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้ว หรือทั้งหมดในการทำงานของผมด้วยซ้ำไป ผมได้มาจากแนวทางพระราชดำริ ...
เสาร์, 19 กันยายน 2015
... พร้อมนี้ยังได้ติดตามการขยายผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัยสู่พื้นที่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป