กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
51. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบบ่าย) 12 'ยูเอ็น'ยกย่องบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวง    ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน 6 'ยูเอ็น'ยกย่องบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวง    ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
... 30 แห่ง นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS ใช้สำรวจข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
ส่องโลกนวัตกรรม : โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... เป็นระยะเวลา 2 ปี มีกองทุนหมู่บ้าน รวม 5 หมื่นกว่ากองทุน มีสมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 3 ล้านครัวเรือน - สำหรับการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับนั้น ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... และกลไกบ้าน-วัด-โรงเรียน ตามแนวทางพระราชดำริ ทำให้สังคม ปลอดภัย มั่นคง ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน - สิ่งสำคัญคือ การเคารพกฎหมาย จิตสำนึก อุดมการณ์ ประเทศชาติมาก่อน เคารพกระบวนการยุติธรรม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
      (3 กุมภาพันธ์ 2559) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
58. Clipping วท ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ร.ร.พระปริยัติฯสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ   มติชน (กรอบบ่าย) 10  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... หนึ่งในนั้นคือ นิทรรศการความหลากหลายสู่ความยั่งยืน (Biodiversity Pavilion) สุดยอดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ เป็นการนำเสนอภาพรวมโครงการเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... ปี 2558 นี้ ในชื่อ นิทรรศการดินดีชีวิตดี ใน Soil Pavilion เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน โดยการแสดงผลงานตามโครงการพระราชดำริ ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป