กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำริ

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
...  3.พัฒนาสถานีโทรมาตรส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในลาวเพื่อข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ 4.การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดตะกอนและป้องกันน้ำเสียสู่แม่น้ำโขง และ 5.การขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... 2559           โครงการครู และนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดงาน “บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน” ถ่ายทอดความสำเร็จในการนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... การปรับปรุงแหล่งน้ำ เหล่านี้เป็นการต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย ปีนี้เป็นปีที่ 70 ของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปีที่ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
...  - ช่วงสุดท้าย ระหว่างวันที่ 16-24 เมษายน จะมีการจัดงาน “Back to School” จัดจำหน่ายชุดนักเรียนระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนั้นจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าตามโครงการพระราชดำริ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
...                พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... เป็นต้น และมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการตามพระราชดำริ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และเยาวชนทุกช่วงชั้น รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ “สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้ GISTDA ยังร่วมสนับสนุนการทำงาน โดยส่งนักวิชาการและฐานข้อมูลประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชม โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป