กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฝึกอบรม

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... จัดทำโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนำเข้าหรือผลิตชิ้นส่วนรางรถไฟและรถบรรทุก และยังให้บริการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓ ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔   ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับรังสีอย่างถูกต้อง ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... 4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เพื่อความปลอดภัย รัดกุม และเข้มงวดมากขึ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1124  โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... (Austrade) กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
...  ทั้งการออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  และส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบวิชาชีพ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... และให้บริการทางวิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการเช่าเครื่องมือสำหรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิด ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
            8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารกลาง ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ 2425 ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป