กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้รับบริการ

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [สำรวจความคิดเห็น, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆแบบครบวงจร โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ onestop.most.go.th ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว  ผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... สป.  จึงควรนับที่จำนวนสื่อที่ผลิตและเผยผลิตและแพร่ จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วทน. และร้อยละความพึงพอของผู้รับบริการด้านประชาสัมพันธ์ และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล วทน. ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... 2 หน่วยงาน มีกรอบความร่วมมือในการส่งต่อผู้รับบริการระหว่างกัน  รวมถึงการกำหนดแนวทางที่จะขยายผลการลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสต่อไปด้วย...” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าว   ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
5. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จึงเห็นควรให้ สนช. เป็นหน่วยงานหลักในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ      ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
6. ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดคอร์ส    ให้ความรู้การใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
...  ๔) หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๖) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ๗) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ  ๘) ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
      สรุปยอดผู้เข้าร่วมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558 (วันที่หกของการจัดงาน) ยอดจำหน่ายรายวัน 173,871 บาท รวมยอดจำหน่าย 6 วัน รวมเป็นเงิน 926,062 บาท ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
...  ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น One Website ให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป