กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... การซักถามและเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสนับสนุนโครงการต่างๆ ...
อังคาร, 30 สิงหาคม 2011
... สป.วท. (พ.ศ. 2551-2554) และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
23. การประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี ) ในช่วงแผนฯ 4 ปีต่อไป พ.ศ. 2555ถึง2558  มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําโครงการ Flagship  และโครงการตามข้อเสนอของจังหวัดนําร่อง  ...
พุธ, 01 กันยายน 2010
... สู่การปฏิบัติต่อไป   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์จากหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ 800 คน   ...
อังคาร, 17 สิงหาคม 2010
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ  ปี 2552   ดาวน์โหลดเอกสาร ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
26. การจัดทำแผนที่นำทางด้านนาโนเทคโนโลยี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         จัดทำแผนที่นำทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการทั้งภายในและภายนอก ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
27. ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               “นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... ลำปาง เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546/2547 พร้อมสาธิตการทำงานของเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ดำเนินการจริงในพื้นที่  โดยนายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
29. ประชุมชี้แจงโครงการรีไซเคิลลำไย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ “รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546  และ 2547  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... 2556 ต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ รวมถึงได้มีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดประชุมผู้บริหารครั้งนี้ ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป