กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [สำรวจความคิดเห็น, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BIOTEC ของ สวทช. เป็นต้น              สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วน ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... วทน.เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบ Science Cluster ที่มีองค์ประกอบจากกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ข่าวโดย: เทียรทองใจสำราญ ภาพโดย:สุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
... จะส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมในส่วนรวมทั้งในประเด็นของการลดการนำเข้าน้ำมัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างความร่วมมือระหว่างกันและช่วยกันผลักดันการดำเนินงานหรือนโยบายต่างๆ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... เช่น โครงการถนนสีขาว โครงการเมืองสีเขียว เป็นต้น  สำหรับโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม นี้ โตโยต้า โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตและพ่นเคลือบสีรถยนต์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
...  ๔) หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๖) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ๗) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ  ๘) ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
...  ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... onestop.most.go.th และ Call Center 1313  บูรณาการภารกิจเกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงานในสังกัด พร้อมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบบริการให้สมบูรณ์ต่อไป    ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
... ที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะทำมาหากินอยู่ อาจจะไม่ได้สนใจ แต่ทุกคนจะสนใจว่ามีอะไรถึงตัวเองบ้าง อาจจะน้อยเพราะทำไปหลายกลุ่มด้วยกันที่เรียกว่า Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลายระดับ หลายส่วน เพราะฉะนั้นถ้าทำไปตรงโน้นมากเกินไป ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... ตั้งแต่วันนี้  และวางแผนสำหรับอนาคต โดยต้องมองทั้งข้อดีและข้อเสียควบคู่กันไป และให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศพยายามช่วยเหลือกัน           ดร.นทีกูล ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป