กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลิตข้าว

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... โดยมีการบรรยายสรุปความสำเร็จของการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน โดย คุณรสริน พุทธภูมิทักษ์ ตัวแทนชุมชนพันเสา จากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตข้าวอินทรีย์ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
... การบรรยายเทคโนโลยี ที่เกิดจากความต้องการของสมาชิก อสวท. 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีเกษตร บรรยายเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช กลุ่มเทคโนโลยีอาหาร บรรยายเรื่องการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและการบรรจุภัณฑ์ ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
33. งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ...
ศุกร์, 21 มีนาคม 2014
34. 10 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ 91.    ระบบการลดความชื้นของผลิตผลการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งความร้อน 92.    ...
พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2014
35. GISTDA ตะลุย...นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อีกด้วย ทำให้เกษตรกรสามารถตกกล้าและปลูกข้าวได้เต็มพื้นที่ โดยไม่ต้องรอน้ำฝน และผลผลิตข้าวในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้าวเมล็ดไม่ลีบและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ชูนวัตกรรมปลายน้ำเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ “ล้อตัน” ประหยัดพลังงานนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่ระบบการผลิตข้าว ที่มีวิธีหลากหลายในการจำกัดมอด ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
37. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...         โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า นอกเหนือจากจะได้เห็นกระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจรแล้ว ...
พุธ, 24 กรกฏาคม 2013
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้าวให้คงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศประมาณ 69,000 ตัน มีการส่งออกข้าวอินทรีย์จำนวน ...
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
39. ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เป็นหน่วยงานที่ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น  โดยการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของไทยและส่งออกข้าวจาก ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
40. หน่วยงานด้านอวกาศไทย-อิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร, การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการพูดคุยระหว่างหน่วยงานทางทหารของไทยและอิตาลี เพื่อนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์มาสนับสนุนภารกิจทางทหารอีกด้วย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป