กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 52

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 10
91. มหัศจรรย์ผงไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
       ไหมไทย ทุกวันนี้ถูกนำมาใช้ในการทอผ้า เป็นผ้าไหมแสนสวย ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  แต่คุณรู้หรือไม่ว่า เศษไหมที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผ้าไหมนั้นมีมากถึง ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
92. การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11 หรือ วทน.11
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
       การประชุม วทน.11 จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ  ตลอดจนแลกแปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทุกสาขา  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
93. การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
     นับตั้งแต่ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สทอภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
94. การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
     สทอภ. ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่หน่วยงานท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
95. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
96. การจัดทำกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         สวทน. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และรูปแบบของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือโครงการสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
97. การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนา เป็นเวทีสาธารณะที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวนโยบายวิทยาศาสตร์ฯที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
98. การจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         สวทน. และคณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ทันสมัย ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
99. การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน : ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
           สวทน. ได้ ติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์แนวโน้มของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เพื่อนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
100. การขยายจำนวนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
       สวทน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกันผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องขึ้นแห่งแรกที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป