กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 52

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
81. เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ศึกษาวิจัยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มาพัฒนา ประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์   ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
82. ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ ก. เกษตรฯ ทำลายลำไยอบแห้ง เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ       นายธีระ  วงศ์สมุทร  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
83. โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น โดยการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
84. สซ. ติดตั้งสถานีทดลองแสงซินโครตรอนเพิ่มอีก 3 สถานี รองรับการขยายตัวของกลุ่มนักวิจัยไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
       สซ. ดำเนินการติดตั้ง และพร้อมให้บริการแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามผ่านระบบลำเลียงแสง และสถานีทดลองเพิ่มอีก3 สถานี ประกอบด้วย 1. ระบบลำเลียงแสงด้าน PX เพื่องรองรับงานวิจัยด้านทั้งด้านการแพทย์ ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
(25 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่แรก ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
86. เทคโนโลยีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนระดับครัวเรือน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
ในชุมชนที่มีเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์มักจะประสบปัญหาของช่วยลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการทำฟาร์ม เช่น กลิ่น น้ำเสียและแมลงวัน เพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะกำจัดสิ่งปฏิกูลต้นเหตุ ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
87. เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนทั่วโลก     สถานะปัจจุบัน  :  เครื่องกำเนิดแสงสยาม  ที่ค่าพลังงาน  1.2  GeV    ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
88. การบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
     การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในงานที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) – สสนก. ให้ความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นกลไกการบริหารจัดการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
89. ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
     ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณฝนและระดับน้ำ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
90. เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
     ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชากรส่วนมากของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีประชากรในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป