กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 52

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. บริการแหล่งเรียนรู้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
    ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาครบรอบเป็นปีที่ 9   และครบรอบปีที่ 6 สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
72. ค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
การค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก  เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังมีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์นานาชนิด   รวมทั้งเป็นเครื่องการันตีว่านักสำรวจและนักวิจัยของไทยมีศักยภาพในการการปฏิบัติงานให้เป็นผลสำเร็จ ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
73. บูรณาการไพลเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
     วว.  ดำเนินการจัดทำชุด “โครงการบูรณาการไพล” ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก “ไพล” อย่างครบวงจร ซึ่งผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงสรรพคุณอันหลากหลายของไพลมากขึ้น  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
74. นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
วว.  สั่งสมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งในระดับ SMEs และระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
75. เทคโนโลยีกายภาพบำบัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด  ให้ฟื้นฟูสภาพข้อเข่ากลับสู่ปกติได้เร็ว  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
76. วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการแพทย์ไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    วว. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   บริษัทเอ็นอาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  วิจัยละพัฒนา  “เครื่อง ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
77. การเสริมสร้างมิตรภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
       วว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ : ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
78. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
    ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
     ภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอาหารสำเร็จรูป  เพราะนอกจากจะป้องกันอาหารที่บรรจุไม่ให้เสื่อมสภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารอีกด้วย   ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
80. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสีใสของแก้วโซดาไลม์ซิลิกา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
ในการผลิตแก้วให้ใสโรงงานที่ผลิตแก้วที่ต้องใส่สารฟอกสี (เช่น  ซีลิเนียม โคบอลต์)  เพื่อกลบสีเขียวจากเหล็กอ๊อกไซด์ในแก้ว   ขาดการควบคุมคุณภาพสีแก้วใสที่ถูกต้อง  แต่โรงงานตัดสินความเบี่ยงเบนของสีโดยใช้สายตา   ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป