กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี 52

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
51. เคลือบเซรามิก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
    เคลือบ คือชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกการพัฒนาเคลือบที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
52. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานบริการการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินงานในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกระบวนการผลิต ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
53. สวทช. เปิดตัวโครงการ ‘iTAP Big Impact’ ยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
•    ช่วยอัพเกรดเทคโนโลยีแก่ SMEs โรงสีข้าว ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงอบยางพารา เพื่อเพิ่มกำไรขึ้นชัดเจนทันที •    เน้นสร้างผลกระทบกับภาคการผลิตเส้นเลือดใหญ่ระดับมหภาคของประเทศ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
54. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
     ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง (Real Time) ที่เรียกว่า โปรแกรมทราฟฟี(Traffy)  เป็นโปรแกรมที่แสดงสภาพจราจรผ่านคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่     ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
55. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของหน่วยงานราชการ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
56. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
        T-box เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็น T-box 3.0มีการพัฒนาปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงในพื้นที่ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
57. โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
         โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ได้ทำการเก็บข้อมูลขนาดรูปร่าง  และสรีระกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
58. ระบบประเมินวัดไฮโดรเจน / ความพรุนในอะลูมิเนียมโดยเทคนิคการแข็งตัว ภายใต้สภาวะลดความดัน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพให้กับผู้ประกอบการหล่อโลหะ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
59. วัคซีนต้นแบบ (Seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
     ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา  นักวิจัยไบโอเทค หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค และศ.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
60. ค่ามาตรฐานปริมาณความเข้มข้นฮีสตามีนในน้ำปลาแท้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
    ผลจากการศึกษาการประเมินความเสี่ยงของสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์น้ำปลาของไบโอเทค ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์  สาขาสัตว์น้ำ  และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  ในการตั้งเป็นค่ามาตรฐานปริมาณความเข้มข้นฮีสตามีนในน้ำปลาแท้ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป