กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าใน อุตสาหกรรมหม่อนไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ผงไหม คือ โปรตีนที่ผลิตมาจากส่วนของใยไหมซึ่งมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ผงไหมจากกาวไหม ที่เรียกว่าผงไหมซิริซิน และผงไหมจากเส้นใยไหม ที่เรียกว่า ผงไหมไฟโบรอิน ซึ่งมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำและชนิดที่ไม่ละลายน้ำขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
72. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการ ใช้แมลงวันที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดย เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นนั้นเป็นวิธีการควบ คุมแมลงวันผลไม้แบบเชิงรุก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
73. การศึกษาพันธุ์บัวฉายรังสี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    โดยปกติบัวหลวงของไทยจะมีเพียง 2 สี คือ ขาวและชมพู เท่านั้น แต่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ทางคณะกรรมการจัดงาน "บัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ" ราชบัณฑิตเปิดเผยว่า ทีมวิจัยของ สทน. ร่วมกับ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
74. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกุ้งและปลาหมักพื้น บ้านด้วยการฉายรังสี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    โครงการนี้เริ่มต้นศึกษาวิจัยการใช้วิธีการฉายรังสีมาปรับปรุงคุณภาพของ อาหารปลาหมักพื้นบ้านและยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีไปสู่ผู้ประกอบการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตจนได้รับเลขทะเบียน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
75. การฉายรังสีผลไม้ส่งออก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทย เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพที่อาจมีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับ ผลไม้ ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงมีความพยายามในการปรับปรุงผลไม้สดให้ได้มาตรฐานปราศจาก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
76. การวิจัยสารเภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOC
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ไทโรซีนออกทรีโอไทด์ Tyrosine (3) - Octreotide,TOC] เป็นสารจำพวกเพปไทด์ที่ได้รับการสังเคราะห์เลียนแบบโซมาโตสแตติน (Somatostatin) สารชีวภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตัวรับของมัน (SomatostatinReceptor) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
77. เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
    สถาบันวิจัยซินโครตรอน (องค์การมหชน) ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสุญญากาศระดับสูง รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนสุญญากาศความดันต่ำระดับ 1x10-10 Torr (Ultra High Vacuum ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
78. เทคนิคตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุที่มีความแม่นยำต่ำกว่าระดับนาโน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
    เทคนิคการตรวจวัดชนิด และตำแหน่งอะตอมในวัสดุ ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 ห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รังสีเอกซ์จากเครื่อง กำเนิดแสงสยามที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์หาชนิด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
79. เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนจักรกลขนาดจิ๋วเพื่ออุตสาหกรรมใน อนาคต
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน)
    เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคได้รับการพัฒนาในระยะแรกเริ่มโดยนัก วิจัยชาวเยอรมัน และได้แพร่ไปยังส่วนต่างๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุุ่น ใต้หวัน เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และไทย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
80. ผลิตภัณฑ์สาหร่ายฟื้นฟูสภาพดินสู่เชิงพาณิชย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
    ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายฟื้นฟูสภาพดิน มีคุณสมบัติสร้างอินทรียวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดิน อุ้มน้ำ ป้องกันการกัดเซาะผิวดินโดยน้ำ/การกัดกร่อนผิวดินโดยลม สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านปัจจัยต่างๆ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป