กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
61. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
62. การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่ประสบ อุทกภัยของประเทศไทย ปี 2549
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    จากสถานการณ์อุทกภัยที่ปี พ.ศ.2549 เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ มาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
63. "ไบโอ อีเดน"...สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     สเต็มเซลล์ (Stem Cels) เป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสเต็มเซลล์ถือได้ว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถสร้างเป็นเนื้อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
64. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     พลาสติกชีวภาพ เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
65. โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเพิ่มการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
66. โครงการ "อาหารเสริม DHA" สาหร่ายขาวสกัดบำรุงสมอง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     กรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (docosahexanoic acid; DHA)เป็นหนึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะ (polyunsaturated fattyacids, PUFAs) ในกลุ่มโอเมกา-3 ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
67. โครงการ "ภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     ในชว่งระยะเวลาทผี่ า่ นมา มกี ารนำเชอื้ อเี อม็ (Effective Microorganisms,EM) มาใช้เพื่อผลิตปุ๋ย ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและขาดหลักการทางวิชาการ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
68. "Good Grace"... สบู่อินทรีย์มาตรฐานโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)ได้ดำเนินการเร่งผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติตั้งแต่ปี ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
69. โครงการ "I-MO" พาหนะส่วนบุคคล 2 ล้อฝีมือคนไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้     ปัจจุบันความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของยานพาหนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
70. โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
    โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป