กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานเด่นประจำปี

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
51. ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...  แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลันสู่เกษตรกร ผลงานเด่นประจำปี 2551   ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ข้าว ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
52. คาราวานวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
    ให้บริการพิพิธภัณ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความสนใจ และโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในภูมิภาค โดยร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษารวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
53. การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
    จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศประจำปี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการกระจายการแข่งขันไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ - สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
54. MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
  MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1 เป็นสื่อสารสนเทศทางทะเลในรูปแบบมัลติมิเดีย (ภาพเสียงและคำบรรยายภาษาไทย) ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทั่วไป ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
55. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    เป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตตามวิธี การทางโฟโตแกรมเมตรี ทำให้เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบระยะทางที่แท้จริงได้ เนื่องจากลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมโดยทั่วไปจะมีความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอัน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
56. โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 กำหนดให้กรมป่าไม้สำนกั งานการปฏริ ปู ทดี่ นิ เพอื่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รว่ มกบั กระทรวงวทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(สผ.) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
57. โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 กำหนดให้กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและข้อมูลภูมิ สารสนเทศสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนเชิงพัฒนาของแผนพัฒนา ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
59. โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. มีภาระหน้าที่ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกอบกับภาระหน้าที่ตามข้อตกลงของคณะกรรมการ GIS แห่งชาติ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
60. ความสำเร็จในการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) : Thailand Earth Observation System เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทย ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป