กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประวัติ

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... อันจะทำให้ประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต        ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรได้มีประวัติความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนับร้อยปี                   ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า แนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... 9 ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด ถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลังและเป็นหลังแรกในประเทศไทย ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียมเรียบ ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนับร้อยปี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี          ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมพลัง ในการสร้างจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมอาหารในไทย ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...             ไทยและออสเตรเลียมีประวัติความเป็นมาของความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างยาวนาน ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... ดังต่อไปนี้         2.1    ประวัติและผลงานของผู้สมัครโดยละเอียด ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่สถาบันฯ กำหนด (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.slri.or.th)    ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ซึ่งจะเลือกจากผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุมในแต่ละปี  จากนั้นก็จะมีการส่ง ประวัติผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกรอบแรกไปยังผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตั้งการประชุมฯ ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... เหลือน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประเทศไทยมีตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน ที่ สสนก. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ กว่า ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป