กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประดิษฐ์

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... ซึ่งเป็นดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่ประเทศที่มีการสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้จัดตั้งโครงการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยสำหรับงานด้านใดที่เข้าข่ายบัญชีดังกล่าว ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... เห็นว่าการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และการทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... ก็นับเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เราจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขานี้ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตได้ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ Activity for fun ประกวดสิ่งประดิษฐ์    ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
25. Clipping วท ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  9 คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงวัย   ไทยรัฐ ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
26. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสต่อยอดไปสู่สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
...   สวทช. นำกิจกรรม มหัศจรรย์พลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การสังเกต และการแยกประเภทของพลาสติก นอกจากนี้ เยาวชนยังได้สนุกกับกิจกรรมการทดลองประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... ในของเล่นไทย” ขึ้นนี้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นพื้นฐานจากการสัมผัส ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
29. Clipping วท ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 18 สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ-พิการ  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยเมื่อก่อนจะเป็นโครงการวิศวกรรมย้อนรอย คือการนำเข้าเครื่องจักรต้นแบบจากต่างประเทศมาต่อยอดและประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป