กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ประชุมหารือ

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [สปป.ลาว, ASEAN COST, ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไทย-ลาว]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
2. การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [5 กระทรวง, ครัวไทยสู่ครัวโลก, ประชุมหารือ]  ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
... ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดประชุมหารือผู้แทนสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ภายใน สป.วท. ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะกรอบแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ สป.วท. ในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วท.      ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
5. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น   2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี   3.OTOP STI ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... นอกจากพิธีลงนามแล้ว ยังมีการสัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ในหัวข้อ “ทิศทางและเทรนด์ใหม่ในเทคโนโลยีอาหารของโลก” โดย ดร.เรนดี้ โวโรโบ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยการประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารระหว่างบริษัทเอกชน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... AEC ได้อย่างไร ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ อีกทั้งยังเป็นเวทีประชุมหารือ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... เช่น การประชุมหารือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP กับ หน่วยงานสถาบันการเงิน และ หน่วยงาน E-commerce เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเตรียมช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ (e-market place) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... เพราะเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ได้ วันนี้ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้นะครับ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน กลไกร่วมกัน การบูรณาการ การประชุมหารือที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป